Sweet Potato Pie Pancakes with Marshmallow Sauce 1